Bến Cầu – Tây Ninh

Diện tích 29000 m²

Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020